Mijn kind
Spelen, vriendjes maken en stapsgewijs ontwikkelen

En ineens worden ze groot! Uw zoon of dochter mag naar de peuterspeelgroep. Daar spelen kinderen met elkaar, ze maken vriendjes en stapsgewijs ontwikkelen zij zich.

Ontdek de peuterspeelgroepen

In totaal zijn er negen Scala peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf. Hier kan ieder kind tussen de twee en vier jaar terecht. Onze peuterspeelgroepen kun je vinden in de dorpen: Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Makkinga, Waskemeer, Elsloo, Oldeberkoop en Donkerbroek.

Ga direct naar de peuterspeelgroepen

Piramide

Op alle peuterspeelgroepen werken we met Piramide. Piramide is een methode waarbij de hele dag aandacht is voor de verschillende ontwikkelingsgebieden van peuters. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met thema’s en is er veel aandacht voor de samenwerking met ouders. Spelend bereiden we de peuters voor op het basisonderwijs. Dit doen we door een veilige en plezierige omgeving te creëren.  De peuters leren al spelend en komen in contact met leeftijdsgenootjes.

Het Piramideprogramma stimuleert de ontwikkeling van kinderen door een duidelijke structuur te bieden. Dit geeft kinderen houvast en creëert veiligheid. Materialen hebben een vaste plek, zodat ze makkelijk te vinden zijn en worden ‘spelregels’ afgesproken die de kinderen kennen. Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Dit zelfstandig leren wordt door ons aangemoedigd en ondersteund. Belangrijk is dat elk kind zich prettig voelt en dat voor iedereen ruimte en aandacht is.

Elk kind wordt gevolgd in zijn ontwikkeling. Aan de hand van aandachtspunten observeert de pedagogisch medewerker alle kinderen. Zo worden binnen Piramide activiteiten aangeboden/uitgevoerd en wordt per peuter gekeken of het doel van de activiteit gehaald is. Daarnaast speelt de pedagogisch medewerker regelmatig samen met de peuter en observeert tijdens dit spel wat de peuter al kan. In de ontwikkeldriehoek worden deze observaties geregistreerd. Heeft een peuter op een bepaald gebied extra hulp nodig, dan bespreken we dit eerst met de ouders. Zo kunnen we samen met de ouders afstemmen welk aanbod voor de peuter op dat moment het best past. Samenwerking met de ouders thuis is daar een belangrijk onderdeel van.

VVE

Sommige peuters hebben een extra steuntje in de rug nodig. Omdat ze soms dingen nog lastig vinden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het praten, bewegen of samen spelen. Deze peuters kunnen dan een extra dag naar de peuterspeelgroep komen. Deze derde dag is gratis en noemen we VVE (klik hier voor meer informatie over VVE: Voor en Vroegschoolse Educatie)

Dagprogramma

Kinderen worden tussen 08.30 – 08.45  uur gebracht. Ze mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd en gaan we in de kring. Tijdens de kring doen we een activiteit uit Piramide. Tijdens deze eerste kring eten we fruit en drinken we wat, dit geeft u mee aan uw peuter. Daarna is er ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding. Dit noemen we tutoring. Tot 11.30 uur wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld. We ruimen samen op en tussen 11:30 -12:30 uur lunchen we met elkaar. Uw peuter eet en drinkt wat u meegeeft. Hierna wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. De bewegingsactiviteit kan binnen of buiten plaatsvinden. Voordat de peuters weer worden opgehaald is er ruimte voor een activiteit uit het thema waar we die weken mee werken. We sluiten de dag af in een kring en om 14:00uur komen de ouders en verzorgers de peuters weer ophalen.

Voor de allerjongste peuters (van 2 tot 2,5 jaar) kunnen ouders ervoor kiezen om de peuter om 12.00 uur op te halen of om 14.00 uur op te halen.  Peuters die om 12.00 uur worden opgehaald, krijgen een contract tot 12.00 uur. Wordt de peuter 2,5 jaar dan zal het contract automatisch omgezet worden naar een contract tot 14:00uur. (klik hier om te berekenen wat de eventuele kosten zijn).

Pedagogisch beleid

Voor alle peuterspeelgroepen geldt dat er gewerkt wordt conform het pedagogisch beleid. Kijk onder “publicaties” voor informatie over het pedagogisch beleid.

Samenwerken

Wij werken nauw samen met de gemeente Ooststellingwerf, de (brede) scholen, het Integrale Kindcentrum en met de andere kinderopvangorganisatie binnen de gemeente. Om de peuters de juiste hulp/ondersteuning te bieden wordt ook samengewerkt met o.a. het consultatiebureau (GGD/Jgz), de consulent het jonge kind (Stipe), het buurtteam (gemeente) en de vrijgevestigd logopedisten/fysiotherapeuten.

Oudercommissies

Wij vinden het belangrijk dat ouders ons adviseren over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de opvang van peuters. Daarom heeft elke peuterspeelgroep een oudercommissie, ook de kleine locaties. Deze oudercommissie ondersteunt de pedagogische medewerkers bij extra taken op de peuterspeelgroepen. Zo verrichten zij hand en spandiensten bij feestjes, uitstapjes etc. Naast de lokale oudercommissies is er een Centrale oudercommissie Peuterspeelgroepen (COP). Vanuit iedere oudercommissie nemen één of twee ouders deel aan de Centrale Oudercommissie Peuterspeelgroepen. Het COP komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de peuterspeelgroepen. Dit gaat bijvoorbeeld om beleidswijzigingen en wijziging van de ouderbijdrage.

Inspectie GGD

Jaarlijks worden de peuterspeelgroepen geïnspecteerd door GGD Fryslân. De GGD kijkt o.a. naar de veiligheid van de accommodatie, naar de groepsgrootte in samenhang met de grootte van de ruimte, naar alle protocollen en procedures en natuurlijk naar het pedagogisch klimaat. Van het inspectiebezoek wordt een rapport gemaakt. Deze rapporten kunt u lezen en downloaden. De inspectierapporten vindt u bij de locaties onder de publicaties.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie kijkt op peuterspeelgroepen hoe het staat met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zij kijken naar verschillende onderwerpen. Hoe werken de pedagogisch medewerksters met Piramide? Hoe worden de ouders betrokken bij de peuterspeelgroep? Welke extra activiteiten zijn er voor peuters, die dat nodig hebben?

Klachten

Heeft u een verschil van mening of een klacht, dan is het fijn als u dat met de medewerker gaat bespreken. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator van de peuterspeelgroepen, Thamar Molenaar. Het is ook mogelijk uw klacht extern in te dienen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij proberen te bemiddelen. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kan uw klacht ook in behandeling nemen: www.degeschillencommissie.nl. Hun uitspraak is bindend.

Intern klachtenreglement peuterspeelgroepen

Wijzigingen doorgeven

Geef een wijziging online door. Als u verhuist, uw gezinssituatie verandert of u gaat (weer) werken of stoppen met werken kan dit gevolgen hebben voor uw situatie. Als de verandering betekent dat uw ouderbijdrage aan de peuterspeelgroep wijzigt bijvoorbeeld omdat u in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente of dat u kinderopvangtoeslag aan moet vragen, laten we u dat weten. Waar nodig, ontvangt u dan ook een nieuw contract van ons. Klik op onderstaande link om uw wijziging door te geven.

Wijziging doorgeven

Toestemming overdracht gegevens

Als uw peuter 4 jaar wordt, gaat uw peuter naar de basisschool. De gegevens van uw peuter dragen wij dan graag over aan de leerkracht van groep 1. Dat doen wij alleen als u toestemming heeft gegeven om de gegevens van uw peuter over te mogen dragen. Daarom verzoeken wij u het toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij de peuterspeelgroep of op te sturen naar Stichting Scala, Postbus 8, 8430 AA te Oosterwolde.

Tarieven

Als uw peuter naar de peuterspeelgroep gaat, betaalt u een ouderbijdrage. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of  voor subsidie van de gemeente Ooststellingwerf. Alle ouders betalen netto ongeveer dezelfde ouderbijdrage. In de publicaties  vindt u de huidige bedragen.

Naar tarieven